hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
transindex projekt
partenereink

HAMLET ADATBANK

erdélyi előadások & kritikák

sztár
keresés    

* Háromszék Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy

A magyar tánc évszázadai

Rendhagyó történelemóra

táncelőadás


Bemutató időpontja: 2010.05.10.

Bizo­nyára keve­sen van­nak tisz­tá­ban a magyar nép­tán­cok tör­té­neti kiala­ku­lá­sá­val, tör­té­nel­mé­vel, tán­ca­ink ere­de­té­vel, az egyes euró­pai tánc-​divatok ezer­éves múltra vissza­te­kintő magyar­or­szági elter­je­dé­sé­vel. A Három­szék Tánc­együt­tes tán­co­sai, zené­szei és a “mode­rá­tor”, a Kossuth-​díjas Novák Ferenc, arra a fel­adatra vál­lal­koz­nak hogy eze­ket az érde­kes kap­cso­la­to­kat fel­tár­ják, és tánc­ban–zené­ben meg­ele­ve­nít­sék.


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License