hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
partnereink

HAMLET

deszka & vászon

sztár
keresés    

* Boros Kinga

A tér hódítása

Erdélyi Riport, 2003-04-02

Egy szerelem, és egy világ, amely nem engedi beteljesülni – a Dybbuk meséje klasszikus. Lea (Kézdi Imola) és Chanán (Dimény Áron), apáik régi barátsága és fogadalma révén egymásnak rendeltetett, de a lány apja ezt elfelejtette, máshoz akarja adni őt. A kötés égi, és mint ilyen, szent. Az apa akaratának, a zsidó közegben működő, erős szabályoknak a szerelmesek sem szegülhetnek ellen, bár érzik a belső egymáshoz tartozást. A fiú meghal, dybbukként szállja meg a lányt. Kiűzik belőle, ekkor nem marad más, mint hogy a szellemek világában találják meg egymást. A rendező (David Zinder) elveti a színpadi narratívát, a történet valósághű lebonyolítását, ehelyett olyan megoldást választ, amely az „igazi” történés érzetét hivatott kelteni a nézőben.
Egy ördögi arcú, piroshajú figura, a Mesulah (Keresztes Attila; előző szereposztásban Bács Miklós) kilép a padlóba süllyesztett, üvegfedelű kuckójából, köpenyt ölt, elégedetten körülnéz, elkészül, elrendezi a teret, beinti a szereplőket, botjának három koppantásával jelzi a kezdést – beindítja a történetet. Õ lépett elsőként a színpadra, és az előadás végén, dolga végeztével, ő hagyja el utoljára, visszafekszik eredeti helyére. Kétszeresen kívülálló: kívül áll a játékon, elindítója annak, de nem résztvevője. Katalizátornak nevezhető, de nem mint intrikus, hanem mint a játéktól önmagát elhatároló, független „kapcsoló”. Kívül áll a szereplők közt kialakuló viszonyrendszeren, egész világszintjükön is, de többször elhagyja megfigyelői pozícióját, és beavatkozik az eseményekbe, egy zsinagógába betérő ember, egy rabbi, vagy egy vénasszony alakját öltve fel. A többi szereplő, azok is, akiknek van verbális kapcsolata vele, nem tisztázza, hogy mi a köztük lévő viszony. Az egyébként egyetemes világrendként bemutatott törvények néhol úgy jelennek meg, mint a Mesulah önkényének, szeszélyének eredménye, de a nézőnek a továbbiakban is úgy kell azokat tekintenie, mint cáfolhatatlanokat, kikezdhetetleneket. Eldönthetetlen marad, hogy a Mesulah végrehajtója e determinizmusnak, vagy a történet ördögi lénye fondorlatainak eredménye.
A történet az átjárható világszintek találkozási pontján játszódik. A téglalap alakú, dobozszerűen zárt és fedett sátor-színpadon, mely a zsinagóga térszerkezetét (konkrétan egy kolozsvári volt zsinagógáét, a Tranzit-házét) idézi, a nézők két-két csoportja egymással szemben ül. A nézőteret a keresztalakú belső színpad szabdalja négybe. A sátor oldalán, fent körbefutó ablaksort szintén használják a szereplők. Ez, és a sátron kívül eső terek nevezhetők külső színpadnak (díszlet: Miriam Guretzky). A néző előtt, mellett és felett játszódó, gyakran szimultán történő cselekvések állandó éberséget igényelnek.
Teljes szimmetria uralja a teret: a téglalap minden oldalán van egy-egy bejárat, egymással szemben, ezek keresztet alkotnak. A síkmértani formának megfelelően, a téglalap hosszabb oldalára kerülő keresztszár sokkal szélesebb, mint a kereszt másik szára, mely egyszerű járat marad a nézők között, anélkül, hogy a kereszt képét idéző jelleget elveszítené a tér. A két hosszanti kijárat egy-egy újabb teret nyit, ezek is szimmetrikusan helyezkednek el. A belső tér padlózatán két, átlós sarokban egy-egy üvegfedelű, koporsószerű bemélyedés van. A sátor teteje ezt képezi le. A másik két sarokba a Mesulah egy-egy zsámolyt fog helyezni. A játéktér ilyen tagoltsága kiváló megoldás lehetne a helyszínek elkülönítésére, lévén, hogy szódíszleten kívül nincs más jelölő. Ehelyett a bizonyos térrészek (jel/jelölő) több, különböző helyet, világszintet vagy idősíkot (jelentés/jelölt) hivatottak mutatni, anélkül, hogy a néző tudná, az illető jelnek éppen melyik jelzésértéke aktuális.
A két süllyesztő egyértelműen más, nem evilági szinteket jelöl. Lea és Chanán mint közös sírból lépnek ki belőle. A Mesulah az előadás egy pontján, miután kimondja, hogy a menyasszonyt megszállta a Dybbuk, kényelmesen beleül süllyesztőjébe, és lapozgatja nagy könyvét. Ebben a jelenetben tisztázatlan, hogy mint ülőalkalmatosságot használja, vagy két világ között való elhelyezkedését hangsúlyozza azzal, hogy épp oda ül.
A belső színpadot hosszasan készíti elő a Mesulah. Három-három (halotti) maszkos férfit és nőt hoz be, akik ritmusra végigseprik a színpadot. Minden valamiféle rituális megtisztítás, felkészülés jegyében zajlik. Az első jelenet a történetet megelőlegező, rituálisan megszüntető prológus, mely által a tér is az időtlenség, az elrendeltetettség jelölőjévé lesz.
A második jelenetben, a három szószátyár batlán belépésekor ugyanez a tér a zsinagógát jelöli. Miközben Chanán és Énoch (Laczkó V. Róbert) a zsinagógában beszélget, megjelenik Lea a belső színpadon, és a színpad szélén sietve megy körbe. Vissza-visszapillantásaiból derül ki, hogy valamiféle út, folyosó, ahol jár. Kis idő múlva Chanán feláll Énoch mellől, és Lea mögé megy, miközben továbbra is barátjával beszél. A zsinagóga és Lea útja egyaránt konkrét helyszín, s ugyanabban a térben jelennek meg, elválasztás nélkül. Chanán útja Lea után viszont a gondolat útja, amely érzi a lány közeledtét. Ez a térhasználat azt igényli a nézőtől, hogy egyszerre két jelentés szerint dekódolja ugyanazt a jelet.
A batlánok beszélgetése alatt az ablaksorban, a karzaton egy kacarászó, copfos Leát és Chanánt látunk szaladgálni, a történet idejéhez képest tehát múlt idejű eseményt. Nem sokkal később az ablaksor egy másik pontján Aszriel (Bíró József), a csodarabbi jelenik meg. Öltözködik, és az Isten világáról, a papok felelősségéről meg saját kételyeiről beszél. Megjelenése fontos, mert amikor Leát elviszik hozzá a dybbukűzésre, első reakciója, hogy saját képességei gyengeségére hivatkozva el akarja utasítani a kérést. Gesztusa azáltal nyer értelmet, hogy előzőleg megtudjuk, negyven év szolgálat után sem biztos abban, hogy a rabbiszékben van a helye. Az ablaksor helyszínjelölő funkciója szempontjából ő máshol tartózkodik, jelenése időben nem különbözik a belső színpadon zajlóktól. Lea többször jelenik meg itt, félmeztelenül, mécsest nyújtva Chanán felé. Más jelenetben Chanán, szintén félmeztelenül, vizet locsol magára a karzaton. Mindkét cselekvés kivonja magát a konkrét térből. Az egyik ablak előtt rogyik össze és hal meg Chanán, ekkor a karzat a zsinagóga emelete. Halála után, gyolcsruhába öltözve, a karzaton sétál. E felső tér ekkor a szellemek láthatatlan világa.
A belső színpad sátrát alkotó fehér ponyvák az események előrehaladtával fokozatosan leszakadnak a Mesulah egy-egy intésére. Ekkor válik láthatóvá a két, külső tér. Ezek mindig konkét helyet jelölnek, itt zajlanak az esküvői előkészületek, itt mulatnak. Mikor nincsenek használva, olyankor e külső színpad kulissza-mögöttinek minősül, melyben úgymond nem szabad meglátnunk a színészeket, amint belépésükre készülnek. (...)
A belső színpad két formát képez le, a keresztét és a körét. A kereszt, a megjelenő formán, a színpadi járások meghatározásán túl nem bír más jelentőséggel. A színészek ki-bejárása, a térben való mozgások mind mellőzik a kereszt szimbolikáját. A kereszt használata a nézőben olyan várakozást kelt fel, melynek aztán nem felel meg. A kör, mint a dybbukűzéskor Lea köré Mesulah által piros porból rajzolt bűvkör szerepel. Lea, azaz a Dybbuk nem tudja elhagyni azt. Ebben a jelenetben az oldalsó ponyvák már lehulltak, a felső leereszkedett, és feketével borítja be a padlót. Az eddig zárt tér kitágul, s mivel a fények határán kívül eső részek nem láthatóak, végtelennek tűnik. Olyan ez a kör, mint a világ hatalmas homokórájában a keskeny csatorna, melyen át valóság és valóságfeletti fúziója megvalósul. A tér formájának és használatának módosulása, az elrendezettség és határok közé szorítottság megszűnése mind azt sugallja, hogy nem egyedi és egyszeri történetről van szó.

Fehér tűz, fekete tűz


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License